ali-saremi

علوم تجربی - شیمی- فیزیک - زیست - زمین شناسی و انتقادی

نمونه سوالات آزمون مدارس نمونه و تیزهوشان علوم سوم راهنمایی

دانش آموزان عزیز بعد  از مطالعه دقیق سایر کتابهای علوم از آزمون زیر به عنوان نمونه سوال استفاده کنید .

۱-در كدام يك از ماشين هاي زير تكيه گاه در يك سر اهرم و به نيروي محرك نزديك تر است؟

1) انبر
2) چرخ دستي
3) انبردست
4) قيچي

.اگر مزيت مكانيكي را به A نمايش دهيم در مورد ماشيني كه افزايش سرعت و مسافت اثر نيرو دارد كدام رابطه درست مي باشد؟
1) A>1
2)A<1
3)A=1
4)A=0

. اگر جسمي حركت نكند مي توان يقين داشت كه :
1) نيرويي به آن وارد نشده است
2) نيرويي وارد شده ولي كار انجام نشده است
3) هيچ كاري انجام نشده است
4) موارد 1 و 3

. قيچي خياطي شامل ...........
1) يك اهرم ساده است
2) يك اهرم و يك گوه است
3) دو اهرم است
4) دو اهرم و دو گوه است

. وزنه 10 كيلوگرمي را در ارتفاع يك متري سطح زمين نگه داشته ايم كار انجام شده چند ژول است؟
1) 100
2)10
3) 98
4) صفر

. با توجه به شكل زير، مقدار نيروي محرك چند نيوتون مي باشد؟

1)40
2) 400
3)1600
4) اطلاعات مسئله كافي نيست شكل

. كدام يك مي تواند مزيت مكانيكي گوه باشد؟
1) 4/0
2)4/1
3)1
4) 4/1

. در ماشيني كه بازده آن 60% است،نيروي مقاوم 500 نيوتني 9 متر جابه جا مي شود، ميزان انرژي تلف شده چند ژول است؟
1) 7500
2) 4500
3) 3000
4)6750

. توان اسمي يك تلمبه ي برقي 2 كيلو وات و بازده آن 80% مي باشد. اين تلمبه در چند ثانيه 800 كيلوگرم آب را تا ارتفاع 2 متري بالا مي برد؟
1) 10
2) 15
3) 20
4)25

.كدام يك از ماشين هاي زير علاوه بر انتقال نيرو فقط با افزايش مقدار نيرو به ما كمك مي كند؟
1) ديلم
2) پيچ
3) فندق شكن
4)قرقره ثابت

. مزيت مكانيكي كدام يك از شكل هاي زير از همه بيشتر است؟
. در يك چرخ و محور شعاع چرخ Cm50 ,و قطرمحور 20 Cm است. اگر بازده ماشين 90% باشد، نيروي لازم براي بالا بردن باري به وزن 27 نيوتون تا ارتفاع 2 متري چند نيوتون است؟
1)12
2) 54
3) 6
4) 15

.كدام از يك مطالب زير درست نيست؟
1) با افزايش عمق يك مايع، فشار افزايش مي يابد
2) عامل وجود فشار هوا بر اجسام روي سطح زمين نيروي گرانشي زمين است
3) هر چه از سطح زمين بالاتر برويم مقدار فشار هوا نيز بيشتر مي شود
4) با افزايش دماي يك گاز در يك ظرف دربسته، فشار گاز افزايش مي يابد

. درون يك قوطي فلزي مقدار كمي آب ريخته و سپس آن را حرارت داده تا آب درون آن به جوش آيد و كاملاً بخار شود در اين هنگام در قوطي را محكم مي بنديم و روي آن مقداري آب سرد مي ريزيم چه پيش مي آيد؟
1) قوطي در اثر فشار بخار آب مي تركد
2) قوطي مچاله مي شود
3) در قوطي مي پرد
4) هيچ اتفاقي نمي افتد

. استوانه ي توپري به طور قائم بر روي زمين قرار گرفته است و فشاري برابر 100kpa بر زمين وارد مي كند. اگر جم استوانه 20 كيلوگرم باشد، مساحت قاعده ي استوانه چند سانتي متر مربع مي باشد؟
1) 002/0
2)20
3)2
4)2/0

. مكعب مستطيلي به ابعاد20و4و10 سانتي متر روي سطح ميزي قرار دارد. اگر كم ترين فشاري كه بر سطح ميز وارد مي كند 2000 پاسكال باشد،جرم مكعب مستطيل چند كيلوگرم مي باشد؟
1)4
2)8/0
3) 6/1
4) 2

. كدام جمله نادرست است؟
1) به هنگام نوشيدن نوشابه با ني ، فشار هوا عامل انتقال نوشابه به دهان است.
2)با افزايش تعداد مولكول هاي گاز در يك ظرف در بسته، فشار گاز افزايش مي يابد
3)هر چه مساحت يك جسم را كاهش دهيم فشار وارد بر سطح افزايش مي باد
4) كفش هاي اسكي با افزايش فشار مانع از فرورفتن در برف مي شوند

. طبق شكل زير، دو ظرف A,B به وسيله لوله اي به هم مربوط اند.اگر شكل نشان دهنده ي سطح مايع در حالت بسته بودن شير باشد، وقتي شير را باز كنيم كدام يك از حالت هاي زير اتفاق مي افتد؟ ( مايع هر دو ظرف يكي است)

1) مايع از A و B مي رود تا A كاملاً خالي شود
2) مايع از A‌ به B مي رود تا جايي كه سطح مايع در هر دو ظرف برابر شود.
3) مايع از B به A مي رود تا A كاملاً پر شود.
4)مايع از B به A مي رود تا هر دو ظرف داراي حجم مساوي از مايع شوند.
 . باتوجه به شكل زير، كدام يك از روابط درست مي باشد؟ ( منگنه ي آبي (پرس هيدروليك)

1) F1>F2 , P1>P2
2) F1 3) F1=F2 , P1 4) F1
 

عامل شارش بار الكتريكي از نقطه اي به نقطه ي ديگر عبارت است از :

1) اختلاف انرژي الكتريكي
2) اختلاف انرژي پتانسيل الكتريكي
3) اختلاف پتانسيل الكتريكي
4) اختلاف بار الكتريكي
. كدام يك از جملات زير درست است؟
1) بارهاي همنام يكديگر را مي ربايند
2) وقتي دو جسم را به يكديگر مالش مي دهيم در يكي از آنها بار الكتريكي ايجاد مي شود
3) اجسام نارسانا به روش القا داراي بار الكتريكي مي شوند
4) به تخليه الكتريكي بين ابر و زمين صاعقه مي گويند

. انتقال بار الكتريكي به دليل انتقال كدام يك از اجزاي اتم است؟
1) پروتون
2) الكترون
3) نوترون
4) بسته به نوع بار الكتريكي تفاوت مي كند

. كيلو وات ساعت واحدي است براي :
1) انرژي الكتريكي
2) اختلاف پتانسيل الكتريكي
3) توان الكتريكي
4) شدت جريان التكريكي

. طبق شكل آهنرباي ميله اي را از چپ به راست روي ميله آهني AB مالش داده ايم تا آهن ربا شود. حال در مورد قطب هاي قطعه نيز فلز AB كه آهن ربا شده است، كدام گزينه درست مي باشد؟

1) B قطب N و A قطب S
2) B قطب S و قطب N
3) A ‌و B هر دو N وسط ميله S مي شود
4) A ‌وb هر دو S وسط ميله N مي شود

6. به هنگام تشكيل زنجير مغناطيسي با يك آهن ربا و چند سوزن ته گرد كدام روش ايجاد خاصيت مغناطيسي مؤثر واقع مي شود؟
1) مالش
2) الكتريكي
3) القايي
4) هيچ كدام

. با توجه به شكل شدت جرياني كه از مدار عبور مي كند، چند آمپر مي باشد؟

1)6
2)3
3)4
4)12

. وسيله ي اندازه گيري شدت جريان چه نام دارد و چگونه در مدار قرار مي گيرد؟
1) ولت سنج، موازي
2) آمپرسنج، موازي
3) ولت سنج، سري
4) آمپرسنج، سري

. اگر شدت جريان در يك مدار 3 آمپر باشد و توان وسيله 330 وات باشد، اختلاف پتانسيل دو سر مدارچند ولت است؟
1) 990
2) 110
3)333
4)220

. اختلاف پتانسيل دو سر مداري 200 ولت مي باشد. اگر مقاومت رسانا 5 اهم باشد، چند آمپر جريان از آن عبور مي كند؟
1) 1000
2) 40
3)025/0
4) 205
  . كدام يك واحد اندازه گيري بارالكتريكي مي باشد؟
1) وات
2) ژول
3) كولن
4) آمپر


. عدد اتمي عنصري 20 مي باشد، بار هسته و بار كل اتم به ترتيب كدام است؟ ( e بار پايه مي باشد)
1) 2e,+20e-
2) 0,20e
3) 20e ,0 -
4)20e,-20e+


. جسم بارداري را به كلاهك الكتروسكوپي نزديك مي كنيم، انحراف ورقه هاي آن ابتدا كم و سپس زياد مي شود، در اين صورت :
1) بار جسم ، مخالف بار الكتروسكوپ و كمتر از آن است
2) بار جسم ، هم نام بار الكتروسكوپ و كمتر از آن است
3) بار جسم، مخالف بارالكتروسكوپ و بيشتر از آن است
4) بار جسم هم نام بار الكتروسكوپ و بيشتر از آن است


. كدام جمله نادرست است؟
1) به تخليه ي الكتريكي بين ابر و زمين، صاعقه مي گويند.
2) بارهاي هم نام همديگر را مي ربايند
3) در رسوب دهنده ي الكتريكي ، دود در اثر تخليه ي الكتريكي باردار شده و روي تيغه هاي فلزي رسوب مي كند
4) برق گير وسيله اي براي حفاظت ساختمان ها از آذرخش مي باشد


. دو بار الكتريكي در فاصله r از يكديگر قرار دارند و بر يك ديگر نيروي F وارد مي كنند. اگر فاصله ي بين دو بار را به نصف كاهش دهيم، نيروي الكتريكي بين آن ها چند برابر مي شود؟
1) نصف مي شود
2) دو برابر مي شود
3) چهار برابر مي شود
3) تغييري نمي كند


. در عمل باردار كردن يك كره ي رسانا به روش القا كدام مرحله ي زير وجود ندارد؟

103. الكتروسكوپي باردار شده است . اگر يك ميله ي رسانا را به كلاهك الكتروسكوپ تماس دهيم .....
1) ورقه ها كمي به هم نزديك مي شوند
2) ورقه ها به هم مي چسبند
3)ورقه ها از هم دور مي شوند
4) ورقه ها بي حركت مي مانند


104. يك الكتروسكوپ باردار و يك ميله ي بدون بار كه نمي دانيم رساناست يا نارسانا، در اختيار داريم.ميله را به كلاهك الكتروسكوپ تماس مي دهيم، اگر ميله نارسانا باشد:
1) ورقه ها بي حركت باقي مي مانند
2) ورقه ها كمي از هم دور مي شوند
3) ورقه ها كمي به هم نزديك مي شوند
4) ورقه به هم مي چسبند


105. حامل بارهاي الكتريكي در رساناهاي فلزي كدام است؟
1) هسته ها
2) همه ي الكترون ها فلز
3) الكترون هاي آزاد فلز
4) الكترون ها و پروتون


106. نقش يك مولد الكتريكي كدام است؟
1) ايجاد بارالكتريكي در دو سر مدار
2) ايجاد اختلاف انرژي الكتريكي در دو سر مدار
3) ايجاد اختلاف انرژي الكتريكي در دو سر مدار
4) ايجاد اختلاف پتانسيل الكتريكي در دو سر مدار


107. كدام يك الكتروليت نمي باشد؟
1) محلول نمك
2) محلول شكر
3) اسيد
4) باز


108. باتوجه به شكل زير، اگر كليد K بسته شود، عددي كه آمپرسنج نسبت به حالت قبل نشان مي دهد، چه تغييري مي كند؟

1) ثابت مي ماند
2) دو برابر مي شود
3) نصف مي شود
4) صفر مي شود


109. كدام جمله نادرست است؟
1) هر گاه سيم حامل جرياني خطوط ميدان مغناطيسي را قطع كند، سيم حركت مي كند
2) هر گاه سيم حامل جرياني در راستاي خطوط ميدان قرار گيرد به آن نيرو وارد نمي شود
3) ژنراتور و موتور الكتريكي هر دو با خاصيت مغناطيسي كار مي كنند
4) زمين مانند آهن ربايي است كه قطب N آن در قطب شمال و قطب s آن در قطب جنوب قرار دارد.


110. وقتي با يك آهن ربا چند سنجاق را به صورت زنجير به يكديگر متصل مي كنيم (زنجير مغناطيسي) ، سنجاق ها با كدام روش يك ديگر را نگه مي دارند؟
1) مالش
2) القا
3) الكتريكي
4) همه ي موارد


111. براي تبديل آهن به آهن ربا از كدام روش مي توان استفاده كرد؟
1) مالش
2) القا
3) الكتريكي
4) همه موارد


112. كدام جمله درست است؟
1) هر جسمي كه در ميدان مغناطيسي آهن ربايي قرار گيرد جذب يا دفع مي شود.
2) در وسط يك آهن رباي ميله اي، خاصيت مغناطيسي حداكثر مي باشد
3) در اطراف هر سيم حامل جريان، ميدان مغناطيسي تشكيل مي شود.
4) قطب هاي هم نام آهن ربا با شدت همديگر را مي ربايند


113. هر گاه يك آهن رباي ميله اي را نصف كنيم، در اين صورت :
1) هر نيمه، يك آهن رباي يك قطبي است
2) هر نيمه، يك آهن رباي كامل دو قطبي است
3) نيمه ها خاصيت آهن ربايي خود را از دست مي دهند
4) خاصيت آهن ربايي نيمه ها افزايش مي يابد.


114. يك موتور الكتريكي در مدت 10 دقيقه 2/1 كيلو وات ساعت انرژي مصرف مي كند اگر ولتاژي كه از اين موتور عبور مي كند 200 ولت باشد، چند آمپر جريان از آن عبور مي كند؟
1) 24
2) 7200
3)20
4)36


115. با توجه به شكل زير، ولتاژ ( اختلاف پتانسيل) باتري چند ولت مي باشد؟

1) 10
2) 15
3) 5/12
4) 5/7

 

- عناصر اصلي موجود در بخش معدني استخوان كدامند؟

1) پتاسيم ـ كلسيم     2) كلسيم ـ فسفر     3) فسفر ـ پتاسيم      4) كلسيم ـ منيزيم

- نوع مفصلهاي موجود در سر از چه نوعي است؟

1) ثابت ـ نيمه متحرك      2) ثابت ـ متحرك 3) متحرك ـ نيمه متحرك     4) فقط ثابت

- جنس ديسك بين مهره اي چيست؟

1) بافت پيوندي نرم    2) استخوان       3) غضروف         4) رابط

- كدام يك تاندون دارد؟

1) ماهيچه بادبزني     2) ماهيچه حلقوي معده      3) ماهيچه مجاري تنفسي          4) هر سه

- هنگام باز شدن ياعد به ترتيب كدام عضلات منقبض و منبسط مي باشند؟

1) دو سر بازو ـ پشت بازو       2) سه سر بازو ـ پشت بازو     3) دو سر بازو ـ جلو بازو 4) سه سر بازو ـ جلو بازو

- به ترتيب مناطق درك بينايي و شنوايي در كدام بخش مخ واقعند؟

1) گيجگاهي ـ پس سري        2) پس سري ـ گيجگاهي 3) گيجگاهي ـ گيجگاهي          4) پس سري ـ پس سري

- مركز كنترل ميزان ضربان قلب كجاست؟

1) مخچه       2) بصل النخاع         3) نخاع           4) مخ

- اعصاب مغزي چندتاست؟

1) 10            2) 12            3) 20            4) 24

- مجموع اعصاب محيطي در بدن چندتاست؟

1) 31            2) 43            3) 62            4) 84

- در زير مخ كدام غده بدن جاي دارد؟

1) هيپوفيز       2) تيروئيد        3) پاراتيروئيد         4) فوق كليه

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت   توسط علی صارمی  |